0524-524848 | 06-25061486 info@sabinejurgens.nl

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, van u heb mogen ontvangen/ heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bv. uw huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘Natuurgeneeskundige therapie’
 • De kosten van het consult.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Ingevolge Europese verordening is het met ingang van 14 december 2012 niet mogelijk op welke manier dan ook een product aan te merken als zijnde geschikt voor het voorkomen of genezen van een ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens.

Alle behandelwijzen en middelen vermeld op deze website zijn bedoeld om een visie te verduidelijken. Hier is, zoals bij de meeste natuurgeneeswijzen, geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. De kennis ervan berust op doorgegeven en/of zelfgemaakte ervaringen. De behandelingen dienen als aanvulling op reguliere geneeswijzen, het is daarom van belang dat u in contact blijft met uw arts als u daar onder behandeling bent.

Tijdens de consulten worden adviezen en behandelingen gegeven, hierbij is aan uzelf te beoordelen of dit als juist en/of waar kan worden aangenomen. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de acties en besluiten die u neemt.